Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 januari 2018

Standpunt van D66 over herontwikkeling Koetshuis en huidige locatie Ashram College

In de kern Nieuwkoop zijn er al langere tijd vragen over de toekomst van het Koetshuis. Vanwege het voornemen om een overkoepelende visie te ontwikkelen op de kern Nieuwkoop is tot nu toe door het college of de gemeenteraad geen uitspraak gedaan over de mogelijkheden voor herontwikkeling. Naast het Koetshuis komt ook de locatie Ashram College vrij voor herontwikkeling.
Woningstichting Nieuwkoop heeft recent uitgesproken dat zij op de locatie Koetshuis graag vrije sector huurappartementen wil (laten) ontwikkelen. WSN doet ook een aanbod om op (een deel van) de locatie van het Ashram zeer betaalbare kleine appartementen te ontwikkelen. De huurdersbelangenvereniging van WSN heeft vervolgens een oproep gedaan aan de gemeenteraad om snel een uitspraak te doen over de locatie Koetshuis.

D66 heeft in het verkiezingsprogramma 2018 een duidelijke uitspraak opgenomen over de toekomst van de locaties Koetshuis en Ashram. Wij vinden vrije sector of koopappartementen op de locatie Koetshuis passend en goedkope appartementen op de locatie Ashram. Deze herontwikkelingen sluiten aan bij de woonbehoeften die nu het meest knellen: de toenemende groei van kleine huishoudens, de beperkte toegankelijkheid van de sociale woningen voor de middeninkomens en de grote behoefte aan woningen voor kwetsbare doelgroepen, bijvoorbeeld jongeren met een verstandelijke beperking of met autisme. Het aanbod van WSN past prima bij de opvattingen van D66 over de gewenste herontwikkeling. Wat D66 betreft maken gemeente en woningstichting dan ook snel nadere afspraken.