Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

D66 reageert op coalitieakkoord SBN-CDA-NN: #watdan?

Reactie van D66 Nieuwkoop op het coalitieakkoord van SBN-CDA-Natuurlijk Nieuwkoop, uitgesproken in de gemeenteraadsvergadering van 26 april 2018,

Voorzitter,

D66 wil de coalitieonderhandelaars allereerst feliciteren dat zij tot overeenstemming zijn gekomen binnen de deadline die zij zichzelf hadden opgelegd.

Het is een akkoord op hoofdlijnen, zoals aangekondigd. Maar voorzitter, voor D66 is dit akkoord wel heel ‘hoog over’.

Hoofdstuk I heet ‘kernboodschap. Maar een krachtige kernboodschap hebben wij er eerlijk gezegd niet in kunnen herkennen. Misschien kan één van de coalitiepartners de kern straks nog even in een mooie volzin voor ons weergeven?

Hoofdstuk II gaat over de bestuursstijl. Dat hoofdstuk laat zich samenvatten als ‘we gaan met heel veel partijen nog heel goed praten over belangrijke onderwerpen en daarbij gaan we heel goed luisteren.’

Voorzitter, D66 vraagt zich na lezing van dit akkoord wel een beetje af wanneer deze coalitie klaar is met luisteren en keuzes durft te presenteren.

Er zijn in de verkiezingstijd door partijen grote beloftes gedaan en daar hebben kiezers hun stem mede door laten bepalen.

Het CDA was sterk voorstander van een fietspad langs de Westkanaalweg, wilde de onveilige oversteek bij de Papenbrug aanpakken, hing een spandoek op dat het Kennedyplein moest blijven, sprak zich uit voor een tweede ontsluiting van het Driekoppenland en wilde het budget voor verenigingen verdubbelen. Je zou toch verwachten dat er minstens een of twee van deze punten herkenbaar terug zou komen in het akkoord.

SBN haalde de droom over een rondweg om Noorden uit de mottenballen, zou de verkeersveiligheid op de Simon van Capelweg drastisch gaan verbeteren,  wilde een ‘dementievriendelijke’ gemeente worden, en wilde haast maken met de bouw van het IKC in Langeraar.

Natuurlijk Nieuwkoop presenteerde in haar verkiezingsflyer concrete ideeēn over werk voor iedereen, een sportpas voor alle kinderen van de basisscholen, en wilde herinvoering van de welzijnsbezoeken.

Beste coalitiepartijen, uw kiezers hebben zich door deze concrete ideeën en beloften laten overhalen om u hun stem te geven.

Voorzitter, D66 is van mening dat inwoners behoefte hebben aan duidelijkheid over de verkiezingsbeloften die gerealiseerd gaan worden en wanneer dan. Ook zullen mensen willen horen waarom doelen waar zij met hun stem steun aan hebben gegeven toch niet terugkomen in het akkoord.

Voorzitter, de coalitieonderhandelaars hebben maatschappelijke partijen de kans gegeven om input te leveren voor het akkoord. De opbrengst zit als 19 pagina’s tellende bijlage bij het akkoord. 19 pagina’s met concrete wensen en ideeën, sommige nieuw, maar ook veel ideeën die in de afgelopen jaren al bij herhaling naar voren zijn gebracht.

Deelnemers die inbreng hebben geleverd op 17 april zullen behoefte hebben aan een concrete reactie op hun ingebrachte voorstel, maar in dit akkoord worden hun ideeën vooral doorgeschoven naar het college.

Wij allen: kiezers, leveraars van input, en niet-coalitiepartijen moeten het voorlopig doen met algemeenheden. De coalitie geeft aandacht, gaat in gesprek, gaat onderzoeken, gaat bevorderen, stimuleren, benutten, ondersteunen, verbeteren, opstellen, rekening houden met, gaat zich inspannen, soms zelfs maximaal inspannen, herzien, passende maatregelen treffen, inzetten op, aanpakken.

Voorzitter, D66 is daar allemaal helemaal niet tegen, praten en luisteren is helemaal niet verkeerd, maar we hadden zo graag iets meer gelezen over de resultáten die deze coalitie wil gaan boeken. En… wat dat mag kosten, of hoe beschikbare financiële middelen ingezet gaan worden.

Voorzitter, laten we constateren dat #hoedan vandaag niet aan de orde is, maar #watdan des te meer.

Voorzitter, de coalitie benoemt de grote uitdagingen voor de komende 4 jaar onder de koppen zorg, energietransitie, detailhandel en wonen. Met die indeling kunnen wij instemmen.

Maar mogen wij de zaken wat scherper stellen dan het akkoord doet, in de hoop dat het college daarvan iets meeneemt in het nog uit te werken programma.

Over de zorgparagraafwillen wij opmerken dat we het eens zijn met de coalitie dat de mens en zijn zorgvraag centraal moet staan. Het is in onze ogen echter onjuist om te stellen dat de verantwoordelijkheid voor zorg vrijwel geheel in handen van de gemeente ligt. Een dergelijke stelling veronachtzaamt de realiteit, die bijvoorbeeld juist voor de groeiende groep ouderen van belang is. Voor hen gaat relevante zorg niet alleen om de Wmo-taken van de gemeente, maar ook over de eerstelijnszorg van huisartsen en fysiotherapeuten, over de wijkverpleging en over de regels van de Wet langdurende zorg als de zorgvraag groot is. Ook voor verwarde personen is de huisarts van groot belang, net al de GGZ. Het is een illusie om te denken dat we alle schotten in de zorg gaan slechten. Daarom blijft de vindbaarheid en begrijpelijke toegang naar de zorg komende jaren het allergrootste aandachtspunt. Wat D66 betreft had er daarom in het akkoord heel concreet mogen staan dat de capaciteit van de onafhankelijk cliëntadviseurs wordt uitgebreid. De huidige cliëntadviseurs worden hoog gewaardeerd. Dat is niet verwonderlijk, want als er iemand tot expliciete taak heeft om de mens en zijn zorgvraag voortdurend centraal te blijven stellen dan zijn zij het.

De energietransitie. Inderdaad een enorme opgave. In onze gemeente staan ruim 11.000 woningen en wij moeten bedenken hoe die allemaal afgekoppeld kunnen gaan worden van het gas. 11.000 woningen. De benodigde investeringen daarvoor zullen tussen de 200 en 300 miljoen euro liggen. Wie dat gaat betalen? Dat is voorlopig een grote vraag.

Wat we wel weten dat afkoppelen niet kan zonder dat er alternatieve warmtebronnen beschikbaar zijn. En daar zijn de gezamenlijke overheden aan zet, met een belangrijke rol voor de gemeenten.

Voorzitter, gaan verkennen hoe deze opgave ‘van onderop’ versterkt en versneld kan worden, zoals het coalitieakkoord stelt is in de ogen van D66 een volstrekt irreële aanpak. Vier jaar geleden, toen was het de tijd om te experimenteren. Met het budget van de afgelopen 4 jaar, zo’n 250.000 euro voor proefprojecten hebben we ervaringen opgedaan. De projecten die door de gemeente opgezet zijn, zoals de maatwerkadviezen voor zelfbouwers, en de wijkaanpakken, zijn redelijk succesvol. Maar ik breng hier graag nog eens onder de aandacht dat de beschikbare budgetten voor initiatieven van inwoners, verenigingen en ondernemers nauwelijks zijn aangesproken. Wij hebben geen enkele signaal dat ons doet verwachten dat dat op korte termijn zomaar anders wordt. Intussen neemt de urgentie wel toe. Groningen gaat echt dicht, en beste coalitie, vergeet ook niet dat u de komende 4 jaar, door een vooruitstrevend voorstel van de portefeuillehouder financiën een investeringsbudget van 3 miljoen euro te besteden heeft. Leest u ook de afspraken uit het regionale energieakkoord nog eens goed. Zet deze zomer een tandje bij en kom in uw collegeprogramma met doelen die wat ambitieuzer zijn dan wat hier nu staat. Wat D66 betreft houden we ons aan de regionale ambitie om nog dit jaar een kansenkaart voor wind, zon en andere duurzame energiebronnen op te leveren. En komt er een ambitieuze lokale aanpak om warmteplannen voor al onze kernen te ontwikkelen. Voor de duidelijkheid herhaal ik nogmaals de input van D66. De coalitie meldt in de bijlage bij het coalitieakkoord dat de input van D66 over de energietransitie is overgenomen, maar dat klopt niet helemaal. Blijkbaar zijn we in het half uurtje spreektijd dat wij tot onze beschikking kregen niet duidelijk genoeg geweest. Ons advies was om de portefeuille duurzaamheid in de komende 4 jaar te combineren met de portefeuille ruimte en eventueel economie. Wij hebben er daarnaast op aangedrongen om de verduurzaming van de agrarische sector als speerpunt toe te voegen aan de ambities. Als de agrarische sector de uitstoot niet snel onder controle krijgt worden niet alleen de Nieuwkoopse natuurgebieden ernstig bedreigd, maar ligt er ook een blokkade van toekomstige ontwikkelingen in het verschiet: zowel woningbouw als economische ontwikkeling. Dat is een serieus risico dat aangepakt moet worden.

Dan de detailhandel. Daarbij hebben wij maar één vraag. Maar wel een hele belangrijke. De coalitie stelt dat zij het voorbereidingsbesluit uitvoert. Dat is een wat cryptische zin, maar wij denken dat er bedoeld wordt dat het voorbereidingsbesluit wordt opgevolgd met een wijziging van de bestemming van het perceel aan de Kerkweg waarover onrust bestaat. Voorzitter, wij horen graag van de coalitie of er een limiet is aan wat dat mag kosten, zowel aan procedurele zaken rond de totstandkoming van een gewijzigd bestemmingplan als aan de mogelijke planschade. en waar de dekking voor deze kosten gevonden gaat worden. Op welke posten bent u bereid te bezuinigen, of welke ambities hebt u laten varen om dit doel in uw akkoord op te kunnen nemen?

Voorzitter, omwille van de tijd beperkt D66 zich op het onderwerp wonentot twee korte opmerkingen. Uw tekst gaat wel heel erg over het belang van instroom van buiten. Wij nemen aan dat dat een vergissing is. De coalitiepartijen hebben tot nu toe allen altijd het belang van de inwoners van Nieuwkoop voorop gesteld. Eén doelgroep brengen wij ook vandaag, zoals ook al bij eerdere inspraakmomenten, speciaal onder uw aandacht. De jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking of een aandoening in het autistisch spectrum. Ook zij dromen van een plek om te wonen in onze eigen gemeente, en het zou hun ouders veel kopzorgen schelen als zij perspectief hebben voor hun kind.  Ook op dit onderwerp doet D66 u graag een heel concreet voorstel: realiseer passende woonruimte voor deze doelgroep op de vrijvallende locatie van het Ashram.

Voorzitter, bij de raadsbrede teksten staat een verklaring over de lobby met betrekking tot verbetering van het openbaar vervoer. D66 geeft graag het volgende mee ter overweging aan het college: reserveer middelen voor een pilot verbetering openbaar vervoer, als beet om de provincie mee te krijgen

Dan, tot slot voorzitter, wil D66 meegeven dat wíj een aantal wensen en ideeën uit de samenleving inmiddels wel vaak genoeg gehoord hebben om toe te zijn aan een concrete keuze. Wat ons betreft komt er in het collegeprogramma

–          Ronduit een ‘ja’ voor steun van de realisatie van een zwemsteiger in  Noorden

–          Een ‘ja’ voor de structurele samenwerking met de VON, de  metaalvakschool en Technet Amstel en Venen rond techniekdagen en  andere belangrijke initiatieven die jongeren laat kiezen voor een baan  met toekomstperspectief

–          En een volmondig ‘ja’ tegen de ouderen die graag de optie willen gebruiken om in CPO verband hun eigen senioren koopwoning te ontwikkelen.

Niet te lang meer over praten en nadenken. Gewoon doen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerd op 26-04-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018