Steun ons en help Nederland vooruit

Nieuwkoop kan een zilvergrijze toekomst aan

De bevolking van Nederland en ook van Nieuwkoop wordt ouder. In 2014 was 19% van de inwoners 65+ en 7% van de inwoners 75+. In 2040 verwachten we 32% 65+ers en 18% dorpsgenoten van 75 jaar en ouder. Dat we ouder worden is op zich goed nieuws, maar het zorgt ook voor uitdagingen. De meeste ouderen blijven lang vitaal, maar vooral boven de 75-80 jaar ligt kwetsbaarheid steeds meer op de loer. De nabijheid van voorzieningen wordt belangrijker en het tempo van het moderne leven wordt soms moeilijker bij te benen. Het sociale netwerk wordt door verlies van familie en bevriende en leeftijdsgenoten vaak kleiner, met een verhoogd risico op eenzaamheid als gevolg. De vraag is hoe we ons hier als gemeenschap en overheid op moeten voorbereiden.

Belangrijke rol weggelegd voor vrijwilligersorganisaties

Vanwege de kracht van de verenigingen en maatschappelijke organisaties is er in onze gemeente nooit een grote professionele welzijnsorganisatie opgebouwd. De gemeente Nieuwkoop valt bij onderzoeken op door de bovengemiddelde scores op maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie. D66 vertrouwt erop dat het voorlopig nog mogelijk is om met een aanpassing aan het aanbod van verenigingen en maatschappelijke organisaties voldoende toegankelijkheid van activiteiten voor ouderen te realiseren. Dat is een optie die beter bij onze kernen past dan het organiseren van welzijnsaanbod via professionals. ‘Van ons, door ons, voor ons allemaal’ past bij onze dorpen. Bekendheid met de omgeving en met de inwoners is van grote meerwaarde voor het herkennen en realiseren van kansen en het vinden en betrekken van vrijwilligers. Dit blijkt voor professionals moeilijk te evenaren. D66 wil extra investeren in de ondersteuning van verenigingen en andere maatschappelijke organisaties als zij zich in toenemende mate willen inzetten voor activiteiten voor ouderen (en andere volwassenen met beperkingen). D66 is blij met organisaties die zich niet alleen inzetten met woorden maar ook met daden. Zoals de actieve ouderenorganisaties in verschillende kernen, maar bijvoorbeeld ook de PGSN die de toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een beperking niet alleen bepleit, maar zich ook zeer actief inzet voor dit doel met bijvoorbeeld veiligheidscursussen voor scootmobielrijders en schouwen van winkelgebieden. Ook mensen met een beperking moeten kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven en toegankelijkheid is daarbij een basisvoorwaarde.

Mantelzorg en respijtzorg

Ook zien wij een opdracht om de ondersteuning van mantelzorgers en de voorzieningen voor respijtzorg in de komende jaren uit te breiden. Mantelzorgers hebben ruggensteun nodig, regelmatig wat tijd voor zichzelf en af en toe de gelegenheid om echt even rust te vinden. Zonder die steun komt hun eigen welzijn en gezondheid in gevaar. Het helpen van een ander mag niet zulke gevolgen hebben.

Ouderenzorg in gezamenlijkheid

Voor ouderen die professionele zorg nodig hebben regelen we het gemeentelijk aanbod goed. Ook blijven we inzetten op samenwerking met partners die verantwoordelijk zijn voor het aanbod dat gefinancierd wordt via de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. De zorg voor het toenemend aantal mensen met dementie en hun naasten is daarbij ons eerste speerpunt.

Het volledige verkiezingsprogramma van D66 Nieuwkoop vindt u hier

Laatst gewijzigd op 22 november 2018