Steun ons en help Nederland vooruit

Alle speerpunten voor 2018-2022 op een rij

Goed wonen

 

D66 zorgt voor een gevarieerde woningvoorraad voor huishoudens van elke omvang, elke leeftijd en met elke portemonnee.

 

D66 zorgt voor een gezonde lokale woningmarkt door te bouwen voor de behoeften van de eigen bevolking maar ook rekening te houden met instromers vanuit de steden.

 

D66 ziet wijkontwikkeling als investering in welzijn en waarde voor de toekomst en niet primair als inkomstenbron voor de gemeentekas. D66 voegt woonwijken toe die een verrijking zijn van onze omgeving. Kwetsbare inwoners kunnen dicht bij de dorpskernen wonen.

 

D66 wil meer ruimte voor creatieve woonvormen die bijdragen aan zorgen voor elkaar, bijvoorbeeld op voormalige boerenerven.

 

D66 ziet verduurzaming van de woningvoorraad als dé maatschappelijke opgave van het komend decennium en ondersteunt inwoners daarom met expertise en adviezen over verduurzaming. D66 beschermt inwoners tegen monopolisten op de energiemarkt van de toekomst.

 

Gelukkig leven

 

D66 ziet investeringen in onderwijs, gezond opgroeien, sport, cultuur en welzijn als investeringen in geluk omdat mensen die zich kunnen ontwikkelen veerkrachtig worden en in staat zijn om vorm te geven aan hun eigen geluk.

 

D66 wil voortvarend door met de bouw van IKC’s voor onderwijs, opvang, opvoeding, ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning van kinderen in de kernen Ter Aar, Zevenhoven, Langeraar en Nieuwveen.

 

D66 wil toegang tot speelruimte, sport en cultuur voor elk kind en houdt daarom speelplaatsen, trapveldjes en sporthallen open.

 

D66 steunt verenigingen en maatschappelijke organisaties bij hun werk met subsidie en advies via het verenigingsloket.

 

D66 vraagt aandacht voor de toegankelijkheid van het aanwezige aanbod voor mensen met een beperking. Wij stimuleren organisaties om samen te werken aan een sterke toekomst.

 

D66 werkt aan de toekomst van maatschappelijke accommodaties door goed te kijken naar de verhouding tussen vraag en aanbod. En door maatschappelijke organisaties en verenigingen te ondersteunen bij verduurzaming van hun vastgoed.

 

D66 kiest voor preventie en zorgteams dicht bij huis om de drempel voor het vragen en krijgen van hulp zo laag mogelijk te maken en er zoveel mogelijk voor te zorgen dat kleine zorgen geen grote zorgen worden.

 

D66 wil dat er een rookvrije generatie opgroeit en wil dat bereiken via een alliantie van betrokken partijen.

 

D66 gaat door met de transformatie van jeugdhulp en andere zorg in regionale samenwerking en met een zakelijke aanpak. De inkoop ontwikkelt zich door naar volwassenheid met meer risico voor gemeenten en meer ruimte voor cliënten door waar mogelijk te gaan werken met persoonsvolgende budgetten.

 

D66 denkt dat Nieuwkoop een zilvergrijze toekomst aankan dankzij de binding die dorpsgenoten met elkaar hebben. Extra inzet op ondersteuning voor mantelzorgers en op respijtzorg is nodig.

 

Brood op de plank

 

D66 voert lokaal economisch beleid in het belang van de inwoners het zorgen voor werkgelegenheid en de beschikbaarheid van producten en diensten is ons doel.

 

D66 richt zich op de werkgelegenheid en bedrijvigheid van de toekomst met passende keuzes voor onze eigen bedrijventerreinen en door het bewaken van de bereikbaarheid van werkgelegenheid in de Randstad.

 

D66 laat ondernemen over aan ondernemers en ziet het faciliteren via bestemmingsplannen en lokale regelgeving als overheidstaak.

 

D66 hoopt op meer aandacht van lokale ondernemers voor duurzaam ondernemen en wil hen daarbij ondersteunen met advies en expertise.

 

Groene omgeving

 

D66 is voorstander van het blijven versterken van de natuur in en rondom onze gemeente door mee te werken aan toevoeging van natuurgebieden, door een milieuvriendelijke manier van onkruidbeheersing, door gebruik van bloemrijke gewassen in bermen en perkbeplanting die aantrekkelijk is om te zien en onderdak en voedsel geeft voor bijen en andere nuttige dieren.

 

D66 wil de beleefbaarheid van de ruimte, het water en de natuur in onze omgeving uitbreiden door te investeren in voorzieningen om het water beter bereikbaar te maken, door uitbreiding van wandel- en fietspaden.

 

D66 is voorstander van een voortvarende aanpak van de energietransitie in de komende bestuursperiode moet een Nieuwkoops plan om in 2050 (maar liever eerder) gasloos en energieneutraal te zijn opgeleverd worden en moeten de eerste concrete stappen daarnaartoe gerealiseerd zijn. Een uitdagende opgave!

 

Mobiliteit

 

D66 wil veel beter openbaar vervoer voor jongeren om naar school te kunnen en voor volwassenen om zorg en andere voorzieningen bereikbaar te houden. Wij zetten ons in voor veel betere en creatievere oplossingen voor bereikbaarheid in de volgende OV-concessie voor Zuid-Holland Noord.

 

D66 wil ruimte voor de fiets als vervoermiddel voor woon-werkverkeer en voor recreatief gebruik. Er moet een toekomstgericht verbeterplan komen voor betere en veiligere fietsverbindingen die rekening houden met gewone, snelle en kwetsbare fietsers.

 

D66 wil verstandig anticiperen op de toename aan elektrische auto’s door een doordachte infrastructuur te ontwerpen voor het opladen.

 

D66 wil een visie op de toekomst van Schiphol waarbij het economisch belang en het belang van omwonenden meer in balans zijn. Wij werken hiervoor samen met onze partijgenoten in de provincie, de tweede kamer en het kabinet.

 

Democratie en dienstverlening

 

D66 wil inwoners op moderne wijze betrekken bij het lokale bestuur door de werkwijzen van de gemeenteraad aan te passen, maar zal ook de belangen van inwoners die minder actief deelnemen aan de mogelijkheden voor inspraak en participatie altijd meewegen in de besluitvorming.

 

D66 wil een duidelijke stem voor jongeren en jongvolwassenen in beleidsontwikkeling en gemeentelijke politiek.

 

D66 wil dat ook de dagelijkse dienstverlening van de gemeente gemoderniseerd wordt, waarbij snelle en adequate reacties gegeven worden op (aan)vragen van onze inwoners en procedures klantvriendelijker en eigentijdser worden ingericht.

 

D66 wil beter gebruikmaken van social media om vorm te geven aan zowel de formele democratie als aan de ‘democratie van alledag’.

 

D66 vraagt aandacht voor wederzijds respect tussen politici, bestuurders, inwoners en media. Ons uitgangspunt moet zijn dat we elkaar vertrouwen, niet wantrouwen.

 

D66 krijgt het voor elkaar

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018