Steun ons en help Nederland vooruit

Successen 2014-2018

In de afgelopen raadsperiode was D66 in Nieuwkoop actief met drie raadsleden, vijf fractieassistenten en een wethouder. We hebben door onze inzet op goede samenwerking in het college, met de raad, met maatschappelijke partners en inwoners veel bereikt waar we trots op zijn.

Flinke groei in aantal sociale huurwoningen

In oktober 2016 is er een nieuwe woonvisie vastgesteld met aandacht voor evenwichtige opbouw van de woningvoorraad, wonen met zorg en welzijn en verduurzaming. De geplande bouwprogramma’s zijn aangepast naar een meer evenwichtige programmering in prijsklassen, er wordt gewerkt aan de realisatie van 225 extra sociale huurwoningen (> 10%) tot 2025, waarvan er al meer dan 100 worden opgeleverd in 2017-2018. Er is in Langeraar een proef uitgevoerd met voorrang voor jongeren.

Appartementen voor ouderen in vernieuwd Aar & Amstel

In samenwerking met Woningstichting Nieuwkoop is gebouw Aar & Amstel gerenoveerd en zijn 41 appartementen gerealiseerd voor kwetsbare ouderen.

Opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders gerealiseerd

Eind 2015 raakte Nederland in een crisissfeer door de opgave om een groeiend aantal vluchtelingen op te vangen. Ook Nieuwkoop kreeg te maken met noodopvang en later met een extra huisvestingsopgave van statushouders. Veel inwoners hebben geholpen rond de opvang in het Koetshuis en meegedacht over de huisvesting van statushouders. De emoties liepen daarbij soms op, maar de Nieuwkoopse politiek en gemeenschap keken niet weg en hebben op waardige wijze invulling gegeven aan de verantwoordelijkheden. D66 is daar trots op.

Breed aan de slag met duurzaamheid

LED in lantaarnpalen, wijkaanpak verduurzaming woningen, advies beschikbaar voor nieuwbouwers, 25% legeskorting voor nieuwbouwwoningen met EPC-waarde 0, duurzaamheid als speerpunt in de ontwikkeling van bedrijventerrein Schoterhoek II, verwarming zwembad Aarweide met restwarmte van rioolwaterzuivering, hoge duurzaamheidseisen bij nieuwbouw scholen en andere maatschappelijke accommodaties, een energieneutraal nieuw Ashram College, regionaal energieakkoord: de eerste mooie stappen op weg naar een duurzame toekomst zijn gezet.

Legalisatie permanent wonen in recreatieparken een stap dichterbij

D66 was mede-indiener van een motie om een visie te ontwikkelen op het gebruik van recreatiewoningen. Deze visie is inmiddels opgesteld. D66 blijft voorstander van legaliseren van permanente bewoning. Omdat dat duidelijkheid schept voor de inwoners en omdat het op langere termijn garandeert dat de parken, net als de rest van onze dorpen, een kwalitatief goede woonomgeving bieden.

Nieuwbouw scholen en andere voorzieningen voor kinderen

De voorbereiding van nieuwbouw van het Ashram College is vergevorderd, verwachte oplevering 2019. De voorbereiding van de bouw van Integrale Kindcentra voor onderwijs, opvang, opvoeding, ontwikkeling en ontspanning in Ter Aar en Zevenhoven is in volle gang, verwachte oplevering 2020. Nieuwveen en Langeraar volgen.

Peuterspeelzaalwerk hervormd

Het peuterspeelzaalwerk is gereorganiseerd en ondergebracht bij kinderopvangorganisaties. De financiën zijn daarmee gesaneerd. De ouderbijdrage is fors verlaagd. Dat maakt de drempel om gebruik te maken van de peuterspeelzaal lager en de kans dat kinderen een goede start kunnen maken in het basisonderwijs groter. Als gevolg van de hervorming kan de gemeentelijke bijdrage naar verwachting in de komende jaren ook omlaag.

OV-bereikbaarheid van onderwijs op de regionale en provinciale agenda

Dankzij de vasthoudende inzet van onze wethouder wordt in de voorbereiding van de komende OV-visie voor Zuid-Holland Noord nadrukkelijk aandacht besteed aan innovatie voor een verbeterde ontsluiting van onze dorpen en aan de bereikbaarheid van met name het mbo- en hoger onderwijs voor jongeren uit onze gemeente. Dat is hard nodig.

Stimulansen en ondersteuning voor actieve burgers

Er zijn budgetten gereserveerd voor initiatieven uit de samenleving, waaruit diverse waardevolle projecten financiële steun hebben gekregen. Het subsidiebeleid is gemoderniseerd met meer aandacht voor brede toegankelijkheid, innovatie en samenwerking. Er is meer persoonlijke aandacht voor verenigingen. De jeugdvrijwilligersprijs is heringevoerd.

Stimulering sport en beweging voor alle leeftijden

Aanstelling van buurtsportcoaches bij scholen, kinderopvang en Ipse De Bruggen. Realisatie van een beweegtuin voor ouderen in Nieuwkoop (ondersteuning initiatief van fysiotherapiepraktijk Bakker & De Vos), proef met gezondheidscheck voor ouderen in samenwerking met meerdere fysiotherapiepraktijken.

Betere benutting van De Steupel

Door verplaatsing van de gymlessen Ashram College (na oplevering nieuwbouw) zal De Steupel veel beter benut worden.

(Jeugd)hulp dichter bij huis

De gemeente Nieuwkoop heeft de extra verantwoordelijkheden voor zorg voortvarend opgepakt met realisatie van loklae jeugd- en gezinsteams, meer vraaggerichte inzet van de jeugdverpleegkundigen van de GGD, TOM in de buurt, inloop bij zorgboerderijen, uitbreiding van uren voor de mantelzorgconsulent en cliënten/ouderenadviseur, verbeterde inzet op het voorkomen en oplossen van dakloosheid. En de huishoudelijke hulp is in Nieuwkoop nog steeds gewoon goed geregeld. Met de verbouwing van het oude politiebureau aan de Achterweg in Nieuwkoop tot ‘de Verbinding’ is er een duidelijke centrale vindplaats voor hulp en ondersteuning voor jong en oud.

6-minuten zones voor het redden van levens

Door het strategisch plaatsen van AED’s (defibrillators), invoering van een app en met inzet van een groot aantal actieve inwoners is een dekkend netwerk voor snelle burgerhulp in levensbedreigende situaties gerealiseerd.

Eigentijdse regels en dienstverlening

Zondagsopenstelling winkels is toegestaan. Er is een ruimere avondopenstelling van het gemeentehuis. En voor veel diensten is naar het gemeentehuis komen helemaal niet meer nodig: Nieuwkoop behaalde in 2017 de eerste plaats in landelijke ranglijst voor digitale dienstverlening door gemeenten!

Opening Meijepark

Het Meijepark met wandelgebied, zwemsteiger en horeca is een groot succes.

Boekhouding opgeschoond

Tussen 2014-2018 zijn financiële koppelingen tussen verschillende (grond)ontwikkelingen verbroken. De financiële risico’s voor de gemeente zijn daardoor overzichtelijker geworden en beter beheersbaar.

Democratische vernieuwing in praktijk gebracht

De dorpsraden in Woerdense Verlaat, Vrouwenakker, Langeraar/Papenveer doen veel goed werk voor de dorpen. Dorpsraad Noorden maakt een frisse doorstart. De dorpsraden in Ter Aar/Korteraar en Nieuwveen werken zich in. Een dorpsraad voor Zevenhoven staat in de startblokken. De dorpsraden zijn een waardevolle aanvulling in de dialoog tussen gemeenteorganisatie, gemeentepolitiek en de inwoners van de verschillende dorpen. D66 is daar blij mee.

Bij de ontwikkeling van nieuw subsidiebeleid heeft een groot aantal verenigingsmensen in verschillende rondes meegedacht en meegewerkt. In 2017 heeft de gemeenteraad in de overwegingen over de toekomst van De Vlinder geëxperimenteerd met een nieuwe wijze van vergaderen waarbij na een gedegen inspraakperiode ook in de meningsvormende raadsvergadering groepen inwoners en maatschappelijke partners met verschillende meningen en belangen actief konden deelnemen aan de beraadslagingen. D66 is daar enthousiast over en wil dit soort werkwijzen vaker gebruiken en verder verbeteren.

D66 krijgt het voor elkaar

Laatst gewijzigd op 22 november 2018